ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ("สมาคม") ให้บริการเว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์") เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม และสินค้า บริการ และโอกาสต่างๆ ของสมาคมในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ ท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

สมาคมสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าในเวลาใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ในการใช้งานเว็บไซต์นี้หลังจากที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ท่านได้ตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขแล้ว วันที่ที่มีการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขครั้งล่าสุดนี้ได้ระบุไว้ด้านล่าง

1. การใช้งานเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาต
ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์และข้อมูล ข้อความ รูปภาพและ/หรืองานอื่นๆ ที่ท่านเห็น รับฟังหรือได้ประสบในเว็บไซต์ (แต่ละชิ้นหรือรวมกันเรียกว่า "เนื้อหา") เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ทางการค้า วัตถุประสงค์ส่วนตัว และหรือเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของสมาคมเท่านั้น ซึ่งต้องเป็นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
2. การใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ท่านตกลงว่าจะไม่
  • ใช้งานเว็บไซต์โดยละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
  • คัดลอก เปลี่ยนแปลง สร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือประกอบย้อนกลับเว็บไซต์นี้ หรือพยายามที่จะค้นหารหัสต้นทาง (source code) หรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกอื่นๆ กระทำการดังกล่าว
  • ขาย โอน ให้สิทธิ์ช่วง จำหน่าย หาประโยชน์ทางการค้า ให้ผลประโยชน์ในหลักทรัพย์หรือโอนสิทธิ์ไม่ว่าในทางใด หรือให้เนื้อหาหรือบริการแก่บุคคลภายนอกอื่นๆ ไม่ว่าในทางใด
  • ใช้หรือเปิดระบบอัตโนมัติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ "โรบอท" "สไปเดอร์" หรือ "ตัวอ่านออฟไลน์" ที่เข้าถึงเว็บไซต์โดยการส่งข้อความร้องขอถึงเซิร์ฟเวอร์ของสมาคมจำนวนมากกว่าที่มนุษย์สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผลในช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยการใช้เว็บเบราวเซอร์ออนไลน์ทั่วไป
  • ใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะที่สร้างความเสียหาย ทำลาย สร้างภาระหรือกระทบต่อเว็บไซต์ใดๆ ของสมาคมหรือแทรกแซงการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลอื่น
  • ทำเลียนแบบหรือสร้างเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ขึ้นในเว็บไซต์หรือหน้าเว็บอื่น
  • พยายามเข้าถึงเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต
  • เข้าใช้เว็บไซต์โดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากผ่านอินเตอร์เฟซที่ให้บริการโดยสมาคมสำหรับการใช้เข้าถึงเว็บไซต์
  • ใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะที่อาจฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด และ
  • ใช้งานเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือในลักษณะใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดศีลธรรมหรือต้องห้ามตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
3. ข้อมูลและเนื้อหาที่ท่านลงทะเบียนหรือให้ไว้
ท่านรับรองว่าท่านมีสิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ในข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนหรือให้ไว้ในเว็บไซต์หรือให้แก่สมาคม ("สาระข้อมูล") รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความยินยอม การอนุญาต การปลดเปลื้อง หรืออนุมัติใดๆ จากบุคคลภายนอก (เช่น การปลดเปลื้องเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือการเผยแพร่ใดๆ) ที่จำเป็นสำหรับท่านในการให้ โพสต์ อัพโหลด ใส่ หรือส่งสาระข้อมูล และการโพสต์สาระข้อมูลนั้นไม่ฝ่าฝืนหรือก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิในการเผยแพร่ สิทธิในทางศีลธรรม หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่รับรองโดยเขตอำนาจศาลอื่นของบุคคลหรือหน่วยงานใด หรือก่อให้เกิดการละเมิดสัญญากับบุคคลหรือองค์กรอื่นใด

ท่านรับรองและรับประกันว่า ท่านเป็นบุคคลตามที่ได้ระบุ และไม่ได้ให้ข้อมูลปลอม เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวท่านเอง และข้อมูลทั้งหมดที่อยุ่ในสาระข้อมูลที่ได้โพสต์นั้นเป็นความจริง และเป็นผลงานของท่าน หรือผลงานที่ท่านได้รับอนุญาตให้ส่ง และสาระข้อมูลที่โพสต์ไม่มีส่วนที่เป็นการข่มขู่ ระราน ก่อกบฏ เท็จ หมิ่นประมาท สร้างความขุ่นเคือง ลามกหรืออนาจาร หรือเนื้อหาอื่นที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ท่านตกลงว่าท่านจะไม่จงใจและโดยเจตนาที่จะหลอกลวงที่จะให้ข้อมูลและข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ท่านรับรองและรับประกันว่าสาระข้อมูลที่ท่านให้ไว้จะไม่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และท่านตกลงยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกาศในเว็บไซต์
4. ลิงค์ไปเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
ลิงค์บนเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์หรือข้อมูลของบุคคลภายนอกนั้นมีไว้เพื่อความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น หากท่านใช้ลิงค์เหล่านี้ ท่านจะออกจากเว็บไซต์ของเรา ลิงค์เหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดหรือแสดงโดยนัยว่ามีการรับรอง สนับสนุนหรือแนะนำจากสมาคมในตัวบุคคลภายนอกดังกล่าว หรือในเว็บไซต์หรือข้อมูลของบุคคลภายนอก สมาคมจะไม่รับผิดชอบในการมีข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น สมาคมจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นั้น หากท่านใช้ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทในเครือของสมาคมหรือผู้ให้บริการ ท่านจะออกจากเว็บไซต์และจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับในเว็บไซต์เหล่านั้น
5. ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ในการใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์โดยการล็อกอิน ท่านต้องใช้อีเมลของท่านเป็นชื่อผู้ใช้ และตั้งรหัสผ่านที่เป็นเอกลักษณ์ ท่านต้องเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นความลับ การใช้ เข้าถึงหรือธุรกรรมใดๆ ที่ทำโดยการล็อกอินโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านจะถือว่าสมบูรณ์และได้ทำขึ้นโดยตัวท่านเอง ซึ่งเป็นเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สมาคมจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากธุรกรรมเหล่านั้น
6. การดาวน์โหลดไฟล์
สมาคมไม่สามารถและไม่รับประกันหรือรับรองว่าไฟล์ที่มีให้สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บไซต์จะปราศจากไวรัสซอฟต์แวร์ หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ
7. ข้อจำกัดความรับผิด
เท่าที่กฎหมายอนุญาต สมาคมและผู้ให้บริการ ผู้ให้อนุญาตหรือซัพพลายเออร์ของสมาคมจะไม่รับผิดในค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายต่อเนื่อง ค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ หรือค่าเสียหายประเภทอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าเสียหายสำหรับการคุ้มครองหรือความเสียหายต่อการใช้งาน ข้อมูล รายได้หรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในทางใดต่อการใช้งานหรือการทำงานของเว็บไซต์ ความล่าช้าหรือการไม่สามารถใช้งานได้ของเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ หรือที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าเกิดขึ้นตามสัญญา ละเมิด ประมาทเลินเล่อ ความเสียหายเด็ดขาด หรือการไม่สามารถให้การเยียวยาอย่างจำกัดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่จำเป็น หรืออื่นใด ไม่ว่าสมาคมหรือซัพพลายเอร์ของสมาคมจะได้รับการแจ้งถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายเหล่านั้นหรือไม่
ปรับปรุงครั้งล่าสุด
18 สิงหาคม 2566
Chat with us on LINE