นโยบายความเป็นส่วนตัว

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย และคู่ค้าและองค์กรในเครือของเรา ("สมาคม") เคารพสิทธิและให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น สมาคมจึงมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิได้รับอนุญาต

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้สำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าของสมาคม ซึ่งได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การเข้าเยี่ยมชมสถานที่ เว็บไซต์ แบบฟอร์มลงทะเบียน สื่อสังคม ("แพลตฟอร์ม") ที่ทำให้ท่านสามารถลงทะเบียน ติดต่อ ค้นห้า ใช้หรือจัดการนักกีฬา ครูฝึก เจ้าหน้าที่ กรรมการ สมาชิกในทีม และบุคคลหรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเทควันโดและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้แพลตฟอร์ม โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้สำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้สำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์นี้ ขอให้ท่านหยุดการใช้แพลตฟอร์มทันที การที่ท่านเลือกใช้แพลตฟอร์มนี้ต่อจะแสดงถึงการให้ความยินยอมของท่านในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้สำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคม
1. นิยาม
ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม หรือข้อมูลนิรนามที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้
"คุกกี้" หมายถึง ข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือการสื่อสารอื่นใดที่ท่านใช้ในการเข้าถึงเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสมาคม ข้อมูลคุกกี้อาจถูกจัดเก็บเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้ และเจ้าของเว็บไซต์ก็สามารถจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวที่อาจจัดเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไว้เช่นกัน
2. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สมาคมได้รับโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันประกอบไปด้วย
 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ที่อยู่ อาชีพ การศึกษาอบรมและเกียรติบัตรระดับการฝึกฝน สถานที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข GMS บุคคลที่ติดต่อได้ในเวลาฉุกเฉิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
 • ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทข้อมูลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น ในกรณีที่สมาคมได้รับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทข้อมูลอ่อนไหวของท่านมาโดยไม่ได้ตั้งใจ และไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวของท่าน สมาคมจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลประเภทข้อมูลอ่อนไหวของท่านไปใช้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของท่าน เช่น ผลิตภัณฑ์และบริการ งานอดิเรก กิจกรรมการติดต่อทางสังคม กีฬา การท่องเที่ยว เป็นต้น
 • ข้อมูลซึ่งระบุตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ ท่านอนุญาตให้สมาคมเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลตำแหน่งพื้นที่ของท่านหากท่านเปิดใช้ระบบจีพีเอส อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการปกปิดข้อมูลส่วนนี้ ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรม หรือปิดการใช้งานจีพีเอสบนอุปกรณ์ของท่าน
 • ข้อมูลทางเทคนิค และพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยสมาคมอาจใช้คุกกี้ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น หมายเลขไอพี ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึง หน้าเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บไซต์ของสมาคม
 • ข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องให้แก่สมาคม และสมาคมสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เช่น ข้อมูลที่ให้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือดำเนินการหรือปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ สมาคมอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่าน หรือตามที่สมาคมแจ้งให้ท่านทราบ หรือผลกระทบอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร
 • ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ตามกฎหมาย เช่น การเก็บรูปภาพจากกิจกรรมของสมาคม เป็นต้น และ/หรือ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามที่ท่านให้ความยินยอมล่วงหน้า
3. วัตถุประสงค์ในการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
3.1. สมาคมอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • ติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการของสมาคม และเสนอโครงการอื่นๆ ที่ลูกค้าอาจสนใจ รวมถึงสิทธิพิเศษหรือการส่งเสริมการขายของสินค้าหรือบริการดังกล่าว หรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตใดๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • การจัดเตรียมแผนการตลาด และการวิเคราะห์ การประมวลผล การพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการของสมาคม
 • การส่งข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม หรือพันธมิตรทางธุรกิจของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือ บริการของสมาคม
 • การปรับปรุง สร้าง วิเคราะห์ ประเมินการทำงานของเว็บไซต์ แผนการตลาด การใช้ข้อมูล การให้บริการ สินค้าและบริการของสมาคม
 • ดำเนินการตามกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกันหรือหยุดความสูญเสียต่อชีวิตและร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล เพื่อการศึกษาหรือสถิติ เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน
 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ
 • วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ได้แจ้งแก่ท่าน ณ เวลาที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น

3.2. สมาคมจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บและตามที่กำหนดตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม สมาคมอาจเก็บข้อมูลและทำให้ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

3.3. ในกรณีที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือการโฆษณาที่ไม่ได้ดำเนินการโดยสมาคม นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่เว็บไซต์ดังกล่าวกำหนด โดยสมาคมจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานดังกล่าว
4. วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลขอท่านผ่านทางช่องทางของสมาคม เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเอกสาร ทางวาจา แล้วแต่สถานการณ์ หรือผ่านทางช่องทางของคู่ค้าของสมาคมหรือผู้ให้บริการอื่น เช่น ทางเฟซบุ้ก ไลน์ เป็นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างโพรไฟล์หรือตัวแทนของท่าน
5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ตามที่กำหนดด้านล่างนี้
 • สมาคม คู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้า ลูกจ้าง บุคลากรตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของสมาคม หรือลูกจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • ตัวแทนของสมาคมที่ได้รับอนุญาตให้เสนอและขายสินค้าและบริการของสมาคม รวมถึงตัวแทนหรือบุคคลที่ได้รับการว่าจ้างจากบุคคลดังกล่าว
 • บุคคลอื่นๆ รวมถึงตัวแทนหรือบุคคลที่ได้รับการว่าจ้างจากบุคคลดังกล่าวซึ่งจัดการเกี่ยวกับสินค้าและบริการของสมาคม ทำกิจกรรมทางการตลาด เสนอข้อมูลของสมาคม พัฒนาสินค้าและบริการของสมาคม เช่น วิธีการชำระเงิน ระบบเอกสาร เทคโนโลยี การส่งเอกสาร การวิจัย เป็นต้น และ/หรือ
 • หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลอื่นใดที่สมาคมจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับสมาคม หรือตามสัญญาของสมาคมกับหน่วยงานนั้นๆ หรือบุคคลอื่นใด
6. การใช้คุกกี้
6.1. สมาคมใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การการท่องเว็บไซต์และความพึงพอใจของท่าน โดยคุกกี้จะทำให้สมาคมเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์เพื่อให้ท่านเข้าถึงสิ่งที่ท่านประสงค์ได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลคุกกี้เหล่านี้จะถูกนำไปพัฒนาเว็บไซต์ของสมาคมให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สมาคมอาจใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

6.2. ประเภทของคุกกี้
สมาคมมีการใช้โปรแกรมคุกกี้ประเภทต่างๆ แบ่งตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • (1) คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่ทำให้เว็บไซต์ใช้งานได้ ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของสมาคมได้ทุกส่วน
 • (2) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้สมาคมสามารถวัดผลการทำงาน โดยประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ตลอดจนจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้เยี่ยมชมนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม และจะนำผลลัพธ์ไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการและการใช้งานของผู้เยี่ยมชมได้ดียิ่งขึ้น
 • (3) คุกกี้เพื่อการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้ใช้จดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านเลือกในขณะใช้งานในเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง
7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • 7.1. ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอม โดยสมาคมจะหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเร็วที่สุด
 • 7.2. ท่านมีสิทธิขอทราบ และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้สมาคมเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้ ยกเว้นในกรณีสมาคมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล หรือการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจมีผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 • 7.3. ท่านมีสิทธิขอให้สมาคมดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • 7.4. ท่านมีสิทธิที่จะรับ หรือร้องขอให้สมาคมจัดส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น หรือร้องขอโดยตรงซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมเปิดเผยหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น เว้นแต่การกระทำดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้อันเนื่องมาจากสถานการณ์ทางด้านเทคนิค
 • 7.5. ท่านมีสิทธิขอให้สมาคมลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ หรือเมื่อท่านเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ หรือใช้สิทธิคัดค้านการประมวลผลทั้งวัตถุประสงค์การตลาดแบบตรง และอื่นๆ หรือมีการประมวลผลอันมิชอบด้วยกฎหมาย และกรณีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • 7.6. ท่านมีสิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสมาคมจะหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่าน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลจะยังคงถูกเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ 2) ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องหรืออยู่ในระหว่างการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า กรณีเช่นนี้ สมาคมจะยังเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเท่าที่จำเป็น
 • 7.7. ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง การศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และ
 • 7.8. ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐ เมื่อพบว่าสมาคม ลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของสมาคม กระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
8. ข้อยกเว้นในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินการดังต่อไปนี้ไม่ถือเป็นความผิดต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • 8.1. การกระทำต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเปิดเผยแก่สาธารณะแล้ว ณ เวลาที่ท่านได้เปิดเผยข้อมูลแก่สมาคม หรือที่ข้อมูลนั้นได้ถูกเปิดเผยเป็นสาธารณะแล้วโดยไม่ใช่ความผิดของสมาคม
 • 8.2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมหรือการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่านโดยวิธีการอื่นใด
 • 8.3. มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นตามกฎหมาย คำสั่ง กฎ ระเบียบ คำสั่งศาล หรือหน่วยงานรัฐ หรือความจำเป็นอื่นใด
9. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
10. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่งไปยังบุคคลภายนอกที่อยู่ต่างประเทศ หรือเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เท่าเทียมกับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม สมาคมจะทำให้มั่นใจก่อนการโอนข้อมูลส่วนบุคคลว่า ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและตามกฎหมายของประเทศไทย การโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะกระทำบนพื้นฐานของกฎหมาย เช่น ตามสัญญา เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม สาธารณะประโยชน์ และตามที่ได้รับความยินยอมจากท่าน
11. มาตรการรักษาความปลอดภัย
สมาคมดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มีการดูแลปกป้องด้านกายภาพ มาตรการด้านการบริหารจัดการและด้านเทคนิค เช่น เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล Secure Socket Layer (SSL) การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน (2-factor Authentication) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด รวมทั้งการเข้าถึง การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในกรณีที่สมาคมได้ให้บุคคลภายนอกทำการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ การจัดสรรทรัพยากรหรือบริการ หรือให้บริการอื่นใดแก่สมาคม สมาคมอาจกำหนดให้มีข้อตกลงรักษาความลับ และ/หรือ ข้อตกลงให้ประมวลผลข้อมูลอย่างสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สมาคมได้จัดทำกระบวนการเพื่อจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ แม้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดแต่การรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นยังคงมีข้อจำกัดในการดูแลรักษาความปลอดภัย ดังนั้น สมาคมจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เปิดเผยผ่านช่องทางออนไลน์แพลตฟอร์มได้
12. ผู้เยาว์
สมาคมไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่อายุยังไม่ถึงตามที่กฎหมายกำหนด ("กำหนดอายุขั้นต่ำ") หากท่านอายุน้อยกว่ากำหนดอายุขั้นต่ำ โปรดงดใช้บริการของสมาคมหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่สมาคม
ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ปกครองของเด็กซึ่งอายุน้อยกว่ากำหนดอายุขั้นต่ำ และท่านทราบว่าบุตรหลานของท่านนั้นให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่สมาคม โปรดติดต่อสมาคมและท่านสามารถขอใช้สิทธิของท่านแทนได้
ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่ากำหนดอายุขั้นต่ำ และต้องการใช้บริการและสินค้าของสมาคม ท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของท่านในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล
13. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว
สมาคมอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สมาคมจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวและประกาศไว้บนเว็บไซต์ของสมาคม
14. ช่องทางการติดต่อ
ท่านสามารถขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และหากท่านมีคำถามหรือข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อสมาคมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
ที่อยู่
สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร 10240
อีเมล
โทรศัพท์
02-369-1518
ไลน์
@gmstkd
Chat with us on LINE